loading...

ekopark

Gamla, artrika ädellövskogar

Unikt för arkipelagen är stora områden med ädellövskog där vissa träd är mycket gamla. De lövrika lundområdena på öarna är botaniskt rika och innehåller många sydliga lövskogsväxter så som myskmadra, mistel, skogsbingel och tandrot.

Rikt fågelliv och exklusiva insekter

Inom arkipelagen finns ett 100-tal häckande fågelarter, varav många är bundna till lövskog och vassområden. Här finns även en av Europas tätaste fiskgjusepopulationer. Ekoparken har också en rik och särpräglad förekomst av vedinsekter.

Vad är en ekopark?

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska.
Sveaskog har skapat 37 ekoparker som de sköter efter särskilda skötselplaner de har gjort i samråd med myndigheter, ideella organisationer, samerna, med flera.

Texten ovan är hämtad från Sveaskogs hemsida.
Länk till Sveaskogs sida om Ekopark Ridö

Naturreservat

Ridön ingår i naturreservatet Ridö-Sundbyholms-arkipelagen som är belägen i Mälarens västra del, mellan Granfjärden och Blacken och består av ca 160 öar och holmar. Arealen är hela 8 700 hektar varav 1 715 är land. Den sörmländska delen är 3000 hektar varav 475 är land. 

Arkipelagen domineras av ädellövskog, vilken ofta är åldrig och under utveckling till lövurskog. Lövträdsdominansen är både klimatiskt och kulturellt betingad och har troligen en obruten kontinuitet från varmare tidsperiod. 

De lövrika lundområdena är botaniska ofta mycket rika med ett stort inslag av sydliga lövskogsväxter, till exempel myskmadra, mistel, skogsbingel och tandrot.
Bjurholmen och den strax söder om liggande Vidskär samt delar av Sundbyholmsön äger den botaniska intressantaste lundfloran, medan Ekholmen har en stor mistelförekomst. Området äger också en artrik och synnerligen intressant svampflora med sydliga lövskogsarter och arter knutna till död ved. Många svampar är sällsynta och vissa av dem är upptagna på rödlistan över hotade arter i Sverige.
Djurlivet inom Sundbyholmsarkipelagen är synnerligen väl utvecklat. Däggdjursfaunan är artrik och omväxlande och viltpopulationerna anmärkningsvärt individrika. Betingelserna för fladdermöss är mycket goda, bland annat genom rikedomen på äldre och ihåliga lövträd.
Inom arkipelagen finns ett 100-tal häckande fågelarter, varav många är bundna till lövskog och vassområden. Till dessa hör bland annat skogsduva, näktergal, stjärtmes och stenknäck respektive brunand, grågås och brun kärrhök. Flera hackspettsarter häckar och den sällsynta vitryggiga hackspetten har observerats i området.

Ögruppen intar entomologiskt sett en särställning med sin rika och särpräglade förekomst av vedinsekter. Många arter har här sin nordligaste utpost i hela världen och är att anse som reliktpopulationer från en svunnen värmetid. Flera av arterna har gått tillbaka starkt på kontinenten genom ett allt intensivare lövskogsbruk och förekommer nu blott i några få urskogsreservat. Ett tiotal insektsarter har inom området sin enda kända förekomst i Sverige.

Texten ovan är hämtad från Länsstyrelsens hemsida.
Länk till Länsstyrelsen sida om Ridö-Sundbyholmsarkipelagen

Länk till Naturkartan